Strategie všech místních akčních skupin (MAS) na území Pardubického kraje schváleny

Na konci měsíce června 2017, ještě než se všichni rozjeli na prázdniny, byla schválena řídícími orgány poslední zbývající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj v tomto směru dostal na první příčku v rámci celé ČR.
„Konečně můžeme říci, že po několika letech (od roku 2012) usilovné práce skončila přípravná fáze nového programovacího období EU 2014 – 2020, která spočívala v tvorbě strategií MAS pro území Pardubického kraje, jejich hodnocení jednotlivými řídícími orgány (MMR, MZE, MPSV, MŽP) a následném zapracování připomínek tak, aby strategie MAS splnily požadavky dotčených operačních programů. A teď konečně může následovat podpora rozvoje území celého Pardubického kraje prostřednictvím výzev jednotlivých MAS, tj. podpory projektů konečných žadatelů na území MAS.“, uvedla předsedkyně Krajského sdružení MAS Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová.

Celá tisková zpráva zde

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

„POPRVÉ DO SÝPKY“

Sobotu 24.6. 2017 14:00 v Českých Heřmanicích. Program: pořízení, historie, provoz sýpky, šmejdění po sýpce a představení rozpracované studie budoucího využití.

Posted in Nezařazené

Letní kino Sebranice

Plakát zde

 

 

Posted in Nezařazené

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko byla schválena

Dne 15. 6. 2017 byla řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko na období 2014 – 2020. MAS Litomyšlsko bude v souladu se Strategií vyhlašovat Výzvy k předkládání Žádostí o podporu na projekty z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

MERIDA CYKLO MAŠTALE 2017

Fotka uživatele Cyklo Maštale.

Posted in Nezařazené

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

Zdroj e-mail SZIF

 

 

Posted in Nezařazené

Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova

Praha 4. dubna 2017–Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o de dneška přijímá žádosti ke 4. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci třinácti operací.
Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 4. dubna 2017 od 8 hodin do 24. dubna do 13 hodin.
Největší podíl z plánovaného rozpočtu připadne na Investice do nezemědělských činností, na které je vyčleněno 372,5 milionu korun. Cílem je podpořit pestrost příjmů zemědělských podnikatelů a vytvořit nová pracovní místa. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Téměř 317 milionů směřuje do oblasti Přeměny porostů náhradních dřevin, zjednodušeně řečeno na rekonstrukci porostů, zalesňování a s tím související péči.  Další velká částka míří na podporu
Zahájení činnosti mladých zemědělců: téměř 288 milionů korun. Má za úkol pomoci začínajícím zemědělcům, kteří se svým podnikáním začali maximálně 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci. Tento dotační titul se vztahuje na rostlinnou i živočišnou
výrobu. Jarní kolo je dále zaměřeno na agroturistiku, spolupráci, informační i vzdělávací akce a další.
V rámci 4. kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti z 3. kola PRV, jejichž žadatelé byli zařazeni do kategorie Čekatel a jejich žádost byla posunuta do termínů administrace 4. kola PRV.  Jedná se o 1345 žádostí v celkové hodnotě přes 1,1 miliardy korun.
Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020, vždy pod konkrétním opatřením v části Ke stažení. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti. Zájemcům o dotace PRV také doporučujeme seznámit se s hlavními změnami podmínek pro 4. kolo příjmu žádostí.
V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery v průběhu března a dubna regionální semináře. Jejich smyslem bylo žadatelům představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.
Seznam žádostí o dotaci a jejich přiřazení do kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen bude následně zveřejněn do 28 dní od ukončení příjmu žádostí, tedy do 22.května 2017.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj: SZIF

Posted in Dotace ostatní

LeaderFEST 2017 v Pardubickém kraji

Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko.

Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. – 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní akční skupina Hlinecko, ale i za pomoci dalších MAS Pardubického kraje.

V nabídce až pro 300 účastníků budou nejen dvoudenní semináře v Multifunkčním centru, ale i velký jarmark na Betlémě ve středu 31. 5., dále několik exkurzí do pivovaru, městské galerie, na Veselý Kopec, výlet do obce Vysočina, která získala v roce 2015 ocenění Vesnice roku Pardubického kraje, a také ukázka tradičních řemesel při prohlídce Betléma.

Hlinsko očekává příjezd až 300 hostů nejen z České republiky, ale i zahraničí, a to zástupců místních akčních skupin z Polska, Rakouska, Finska, Gruzie nebo Srbska.

Na financování akce se významně podílí Celostátní síť venkova, jejímž cílem je sdružovat regionální aktéry a pomáhat tak rozvoji venkova.

Více informací na http://www.leaderfest.cz

Posted in Nezařazené

Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Výzva z Operačního programu zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Výzva je zaměřená na zvýšení kvality veřejné správy.Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.Více informací v uvedeném odkazu Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Posted in Dotace ostatní

Seminář pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Seminář pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ).

Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření.

Připravili jsme celkem 10 různých míst a termínů, ale v blízké době se uskuteční seminář ve Vašem kraji nebo blízkém okolí.

Termíny a místa konání jsou:
24. února 2017 – Zámek Křtiny Křtiny 1, 679 05 (Jihomoravský kraj)
2. března 2017 – Komunitní škola Veselíčko Veselíčko 68, 751 25 (Olomoucký kraj)
3. března 2017 – Domov mládeže TSOŠ veterinární Štěchovice Štěchovice 1315, Kroměříž, 767 01 (Zlínský kraj)
6. března 2017 – Městský úřad Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, 391 43 (Jihočeský kraj)
7. března 2017 – Restaurace Ve století, Loděnice Husovo nám. 11, Loděnice, 267 12 (Středočeský kraj)
10. března 2017 – Hostinec U Kosteleckých v Pardubicích Hostovická 2, Pardubice IV – Černá za Bory (Pardubický k.)
14. března 2017 – CETT v Náměšti nad Oslavou Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, 675 71 (Vysočina)
20. března 2017 – Smetanův statek ve Svobodných Dvorech Klacovská 50, Hradec Králové, 503 11 (Královéhradecký k.)
21. března 2017 – Zámek Jílové u Děčína Mírové nám. 39, Jílové, 407 01 (Ústecký kraj)
22. března 2017 – Beskydský H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13 (Moravskoslezský k.)
Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (pro členy MAS sleva 200 Kč/osoba).

Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob.

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.

 

Přihlašujte se prosím online

http://www.smacr.cz/seminare/moznosti-zahajeni-zemedelske-cinnosti/

Kontakt: Marie Balabánová, +420732522074, balabanova@smacr.cz

 

 

Posted in Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale