MERIDA CYKLO MAŠTALE 2017

Fotka uživatele Cyklo Maštale.

Posted in Nezařazené

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

Zdroj e-mail SZIF

 

 

Posted in Nezařazené

Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova

Praha 4. dubna 2017–Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o de dneška přijímá žádosti ke 4. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci třinácti operací.
Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 4. dubna 2017 od 8 hodin do 24. dubna do 13 hodin.
Největší podíl z plánovaného rozpočtu připadne na Investice do nezemědělských činností, na které je vyčleněno 372,5 milionu korun. Cílem je podpořit pestrost příjmů zemědělských podnikatelů a vytvořit nová pracovní místa. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Téměř 317 milionů směřuje do oblasti Přeměny porostů náhradních dřevin, zjednodušeně řečeno na rekonstrukci porostů, zalesňování a s tím související péči.  Další velká částka míří na podporu
Zahájení činnosti mladých zemědělců: téměř 288 milionů korun. Má za úkol pomoci začínajícím zemědělcům, kteří se svým podnikáním začali maximálně 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci. Tento dotační titul se vztahuje na rostlinnou i živočišnou
výrobu. Jarní kolo je dále zaměřeno na agroturistiku, spolupráci, informační i vzdělávací akce a další.
V rámci 4. kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti z 3. kola PRV, jejichž žadatelé byli zařazeni do kategorie Čekatel a jejich žádost byla posunuta do termínů administrace 4. kola PRV.  Jedná se o 1345 žádostí v celkové hodnotě přes 1,1 miliardy korun.
Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020, vždy pod konkrétním opatřením v části Ke stažení. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti. Zájemcům o dotace PRV také doporučujeme seznámit se s hlavními změnami podmínek pro 4. kolo příjmu žádostí.
V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery v průběhu března a dubna regionální semináře. Jejich smyslem bylo žadatelům představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.
Seznam žádostí o dotaci a jejich přiřazení do kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen bude následně zveřejněn do 28 dní od ukončení příjmu žádostí, tedy do 22.května 2017.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj: SZIF

Posted in Dotace ostatní

LeaderFEST 2017 v Pardubickém kraji

Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko.

Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. – 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní akční skupina Hlinecko, ale i za pomoci dalších MAS Pardubického kraje.

V nabídce až pro 300 účastníků budou nejen dvoudenní semináře v Multifunkčním centru, ale i velký jarmark na Betlémě ve středu 31. 5., dále několik exkurzí do pivovaru, městské galerie, na Veselý Kopec, výlet do obce Vysočina, která získala v roce 2015 ocenění Vesnice roku Pardubického kraje, a také ukázka tradičních řemesel při prohlídce Betléma.

Hlinsko očekává příjezd až 300 hostů nejen z České republiky, ale i zahraničí, a to zástupců místních akčních skupin z Polska, Rakouska, Finska, Gruzie nebo Srbska.

Na financování akce se významně podílí Celostátní síť venkova, jejímž cílem je sdružovat regionální aktéry a pomáhat tak rozvoji venkova.

Více informací na http://www.leaderfest.cz

Posted in Nezařazené

Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Výzva z Operačního programu zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Výzva je zaměřená na zvýšení kvality veřejné správy.Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.Více informací v uvedeném odkazu Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Posted in Dotace ostatní

Seminář pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Seminář pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ).

Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření.

Připravili jsme celkem 10 různých míst a termínů, ale v blízké době se uskuteční seminář ve Vašem kraji nebo blízkém okolí.

Termíny a místa konání jsou:
24. února 2017 – Zámek Křtiny Křtiny 1, 679 05 (Jihomoravský kraj)
2. března 2017 – Komunitní škola Veselíčko Veselíčko 68, 751 25 (Olomoucký kraj)
3. března 2017 – Domov mládeže TSOŠ veterinární Štěchovice Štěchovice 1315, Kroměříž, 767 01 (Zlínský kraj)
6. března 2017 – Městský úřad Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, 391 43 (Jihočeský kraj)
7. března 2017 – Restaurace Ve století, Loděnice Husovo nám. 11, Loděnice, 267 12 (Středočeský kraj)
10. března 2017 – Hostinec U Kosteleckých v Pardubicích Hostovická 2, Pardubice IV – Černá za Bory (Pardubický k.)
14. března 2017 – CETT v Náměšti nad Oslavou Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, 675 71 (Vysočina)
20. března 2017 – Smetanův statek ve Svobodných Dvorech Klacovská 50, Hradec Králové, 503 11 (Královéhradecký k.)
21. března 2017 – Zámek Jílové u Děčína Mírové nám. 39, Jílové, 407 01 (Ústecký kraj)
22. března 2017 – Beskydský H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13 (Moravskoslezský k.)
Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (pro členy MAS sleva 200 Kč/osoba).

Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob.

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.

 

Přihlašujte se prosím online

http://www.smacr.cz/seminare/moznosti-zahajeni-zemedelske-cinnosti/

Kontakt: Marie Balabánová, +420732522074, balabanova@smacr.cz

 

 

Posted in Dotace ostatní

Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne MŠMT obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun

Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun. Finanční prostředky obdrží příjemci o půl roku dříve než v předchozích letech, prodlouží se také lhůta na jejich vyčerpání. Přerozdělování dotací pro letošní rok doprovázely přísnější a transparentnější podmínky.

Nejvíce peněz poskytne MŠMT na sportoviště pro hráče fotbalu, tenisu a atlety, ale i na rekonstrukci areálů, hal a víceúčelových hřišť užívaných ke všeobecné sportovní činnosti či sportovním zařízením určeným k provozování vodních sportů.

Dotace pro rok 2018 na modernizaci sportovišť patřících obcím a spolkům se MŠMT chystá vyhlásit už letos v červnu tak, aby měli žadatelé dostatek času si o podporu zažádat. „Na základě předchozí dohody s Ministerstvem financí by mělo ještě v letošním roce dojít k navýšení rozpočtu sportu o 350 milionů korun, které budou vynaloženy na modernizaci dalších sportovišť,“ dodává Valachová.

Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT zde

Přerozdělení finančních prostředků na modernizaci sportovišť dle krajů pro rok 2017:

1
Zdroj: webové stránky MŠMT
Posted in Dotace ostatní

Podpora obnovy a údržby drobných venkovských památek

Ministr zemědělství: I v letošním roce podpoříme obnovu a údržbu drobných venkovských památek
Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest.
„Podpora je určená například na opravy kapliček, hasičských zbrojnic, historických zemědělských strojů či budování odpočinkových míst v krajině. Proti loňskému roku navíc bude možné žádat i o peníze na opravy polních cest, na které je z celkové částky vyčleněno 200 milionů korun,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Cílem programu je zachování kulturních a historicky významných prvků venkova, a tím i zachování charakteristického rázu vesnic. Opravené památky či odpočinková místa v krajině také zvýší turistickou atraktivitu venkova.
Program je rozdělen do pěti podprogramů, ve všech případech je maximální výše podpory 70 % nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci. Žádosti bude možné podávat od 6. do 24. února, nebo do doby, kdy součet finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v jednotlivých podprogramech.
Stavby musí být dokončeny do 30. 9. 2018. Právě prodloužení doby možné realizace je jednou z nejzásadnějších změn, žadatelé tak budou mít na veškeré práce dostatek času.
MZe má program schválený na následujících šest let, žádosti bude přijímat každoročně. Program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků spustilo MZe poprvé v loňském roce. Mezi 866 úspěšných žadatelů rozdělilo přibližně 250 milionů korun.
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: SZIF
Posted in Dotace ostatní

Kino Sebranice Prosinec 2016