ÚDRŽBA A OBNOVA KRAJINNÝCH VENKOVSKÝCH PRVKŮ – NÁRODNÍ DOTACE

Stejně jako v předchozích letech MZe vyhlašuje národní dotační program s názvem „Údržba a obnova krajinných venkovských prvků“ s příjmem žádostí od 5. do 23. 2. 2018 prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Na základě připomínek NS MAS byla do podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny přidána i možnost pořízení replik původních částí drobných památek do výše 30.000 Kč. Bohužel nebyly akceptovány návrhy na odvoz suti, likvidaci odpadu, zřízení staveniště, kostelních zdí a far.
V rámci programu jsou dále vyhlašovány podprogramy na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů a údržbu a opravu polních cest. V roce 2018 nebude vyhlášen program na obnovu hasičských zbrojnic.
Posted in Dotace ostatní, Nezařazené

Harmonogram příjmu projektových operací PRV

Harmonogram výzev PRV pro rok 2018. Aktualizováno k lednu 2018. 

Rok 2018

Jarní kolo (v termínu 3. 4. – 23. 4.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (vč. 6.4.3 zařazené jako záměr c)
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podzimní kolo (v termínu 9. 10. – 29. 10.)

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Harmonogram PRV 2018

Zdroj: www.eagri.cz

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené

PF 2018

Posted in Nezařazené, Novinky MAS

FLER Kreativ Litomyšl

Posted in Akce, Nezařazené

Prezentace z workshopu Sdílení zkušeností s implementací strategií SCLLD v Pardubickém kraji ze dne 30.11. -1.12. 2017

V termínu od 30.11. do 1.12.  2017 se uskutečnil workshop Sdílení zkušeností s implementací strategií SCLLD v Pardubickém kraji v penzionu a mlýně Jangelec, kpt. Poplera 180, 566 01 Vysoké Mýto. Seminář byl připraven za finanční podpory Celostátní sítě pro venkov.

Prezentace:

1. den

PRV – LEADER 19.2.1

PRV – Žádost o platbu 19.2.1

PRV – Spolupráce 19.3.1

PRV – Postup podání ŽOD

2. den

ORP – Evaluace

ŘO IROP – Změny SCLLD

 

 

Posted in Nezařazené

MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvy v OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob

MAS Litomyšlsko vyhlašuje dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci, a to zejména na podporu činnosti sociálních služeb a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob.

Výzva na podporu činnosti sociálních služeb bude otevřena od 10. 11. 2017 od 10:00 a bude trvat do 15. 12. 2017 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí). Seminář pro žadatele výzva Podpora činnosti sociálních služeb I.: 4. 12. 2017 od 14:00 v zasedací místnosti Borská 125, 539 44 Proseč.

Výzva na zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob bude otevřena od 10. 11. 2017 od 10:00 a bude trvat do 28.2. 2018 12:00. (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí). Datum ukončení příjmu žádosti je změněn na 28.2. 2018 12:00.  Seminář pro žadatele výzva Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob I.: 10. 1. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti Borská 125, 539 44 Proseč. Registrace na seminář je nutná na email jana.dockalova@mas-lit.cz do pátku 5. 1. 2018 do 12:00.

Text výzvy a další související informace jsou ke stažení níže:

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Vyrovnavací platba

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

Příloha č. 5 Údaje o socialní službě

Příloha č. 6 Pomůcka k vyplněni přílohy Údaje o socialní službě

Přiloha č. 7 Přehled čerpaní vyrovnavací platby

Pozvánka na seminář pro žadatele 4.12. 2017

Prezentace pro žadatele 4.12. 2017

 

 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

Příloha č. 2 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaku integrační sociální podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Pozvánka na seminář pro žadatele 10.1. 2018

Posted in Dotace MAS, Novinky MAS

Prezentace ze Semináře pro obce, DSO a MAS ze dne 24.10. 2017

Dne 24.10. 2017 se uskutečnil Seminář pro obce, DSO a MAS v Litomyšli v Zámeckém návrší. Seminář byl  zaměřen na informace o národních programech MMR, aplikaci Obce PRO, rozvoj cestovního ruchu v obcích, prevenci před přívalovými povodněmi, péči o zeleň a aktuální výzvy MAS.

Seminář organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Pardubický kraj a MAS Litomyšlsko.

 

Program semináře:

Seminář pro obce, DSO a MAS – Litomyšl 24.10. 2017 – program

 

Prezentace ze semináře:

1 Informace o národních programech MMR na rok 2018

2 Problematika regionálního rozvoje a programové dotace Pardubického kraje

3 Představení aplikace ObcePRO – tvorba a hodnocení programu rozvoje obce-mikroregionu

4 Představení publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“

5 Rozvoj cestovního ruchu v obcích

6 Prevence před přívalovými povodněmi – doporučení pro obce

7 Péče o zeleň v obcích – doporučení pro obce

8 Aktuální informace k realizaci a administraci strategií MAS

9 Aktuální informace o výzvách MAS Pardubického kraje

 

 

 

 

Posted in Nezařazené, Novinky MAS

1 Výzva „Malý LEADER 2018“

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2018
Malý LEADER MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen MAS) je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále také jen POV PK), spravcem pro území MAS Litomyšlsko o.p.s.
Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014–2020 (dále také jen SCLLD). Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

„AKTUALIZACE VÝZVY: Výše uvedené subjekty kromě obcí mohou být žadateli, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.!“

 

Dokumenty:

Seminář pro obce, DSO a MAS, který proběhne 24.10. 2017 v Zámeckém návrší, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšli, bude přednáška na téma Aktuální informace o výzvách MAS Pardubického kraje (Malý Leader) od cca 13.30 hod. poté bude diskuse a dotazy. (Prosím přihlášky zasílejte na mail: jana.dockalova@mas-lit.cz, tel. 604 353 611)

 

 

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Novinky MAS

Dotace na obnovu a rozvoj venkova od Ministerstva pro místní rozvoj

Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin.

„Plním svůj slib a stejně jako v loňském roce, i letos jsem se rozhodla vyhlásit tolik žádané národní dotace na obnovu a rozvoj venkova pro obce do tří tisíc obyvatel. Zájem o tuto podporu z Ministerstva pro místní rozvoj je velký, což dokazuje každoročně vysoký počet podaných žádostí. Jednotlivé dotační tituly jsou přizpůsobené nejen této vysoké poptávce, ale zejména reálným potřebám venkovských obcí. Jsem velmi ráda, že můžeme rozvoji obcí takto pomoci, byť chápu, že na vyřešení všech problémů jsou prostředky nedostatečné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace napomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Svazky obcí mohou naopak žádat o dotaci na školení, workshopy nebo semináře, jejichž cílem je sdílení a získávání nových informací nebo předávání zkušeností dobré praxe, to vše se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova.
Pro rok 2018 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku,

Budou podporovány akce zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 • komplexní úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
 • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci,

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:

 • úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky,  bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova,

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoje venkova

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací,

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
 • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: – obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, – obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

 • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Další informace jsou dostupné zde.

Zdroj: MMR

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené

5. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímá žádosti k 5. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také inovace a projekty spolupráce za 3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projektyv rámci jedenácti operací.

Termín pro příjem žádostí je od 10. října 8 hodin do 30. října 2017 13 hodin, zájemci je mohou podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Na projekty podzimního kola je připravena částka 3,2 miliardy korun.

V 5. kole příjmu žádostí dochází ke změně některých podmínek. Novinkou společnou pro všechny operace je například zkrácení lhůty na zveřejnění seznamu žádostí podle kategorií Doporučen, Nedoporučen a Náhradník, a to dokonce o 2 týdny. Žadatelé tedy budou do 13. listopadu 2017 vědět, jak dopadli. Další podstatnou skutečností je zjednodušení a vyjasnění řady preferenčních
kritérií a tam, kde kritéria nebyla v minulosti účinná, došlo dokonce k jejich úplnému vypuštění (např. u operace 4.1.1 jich bylo odstraněno 12 a zásadně bylo upraveno preferenční kritérium týkající se ochrany zemědělského půdního fondu). Příjemnou novinkou v rámci operace 4.2.1 je jistě nový záměr c), ve kterém mohou žádat pekaři a cukráři. U operace 16.2.2 žadatelé nově
předkládají přílohy k Žádosti o dotaci již s podáním žádosti, čímž se zkrátí lhůta na administraci. Souhrn všech změn pro podzimní kolo PRV je k dispozici na www.szif.cz, stejně tak zde žadatelé najdou Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny podrobnosti týkající se vyplnění a podání žádosti.

V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery regionální semináře. Jejich smyslem bylo představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

 

Více informací zde: www.szif.cz

Zdroj: webové stránky SZIF

 

Posted in Dotace ostatní, Nezařazené
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale